# جانباز

بازی داره زمونه ..

   راه می‌رودسرفه می‌کند                      پلک می‌زند                    سرفه می‌کندتکیهمی‌دهدسرفه می‌کند                   سرفه می‌کند                   سرفه می‌کند               ایستاده مردهاستلحظه‌ایهزار بارتکه‌تکه اوشهید می‌شود سرفه‌ها تمامی ندارد. ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 56 بازدید