به تو می اندیشم ..

  من به تنهایی یک چلچله                                 در کنج قفس                                                 بند بند وجودم                                      همه در حسرت یک پرواز است                                        من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 130 بازدید
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
آذر 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست