پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

بازی داره زمونه ..

   راه می‌رودسرفه می‌کند                      پلک می‌زند                    سرفه می‌کندتکیهمی‌دهدسرفه می‌کند                   سرفه می‌کند                   سرفه می‌کند               ایستاده مردهاستلحظه‌ایهزار بارتکه‌تکه اوشهید می‌شود سرفه‌ها تمامی ندارد. ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 56 بازدید